Согласно член 401-а од Законот за трговски друштва Жито Полог АД – Тетово ги објавува резултатите од гласањето по точките од дневниот ред од Годишното Собрание на Друштвото одржано на ден 27.06.2019 година

На Собранието на акционери на Жито Полог АД – Тетово одржано на ден 27.06.2019 година, од вкупно 50 498 обични акции со право на глас, присуствуваа акционери, нивни застапници или полномошници со вкупно 33181обични акции со право на глас што претставува 65,71% од вкупниот број на акции со право на глас.

По секоја од одлуките коишто беа предмет на гласање на Собранието, присатните акционери, нивни застапници или полномошници гласаа на следниот начин:

 1. За одлуката за избор на бројач на гласови од вкупно 33181акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за избор на претседавач на собранието од вкупно33181акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за избор на записничар и двајца заверувачи на записник од вкупно33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на годишниот извештај за работењето на друштвото за деловната 2018 година од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно33181   обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на годишната сметка и финансискиот извештај Друштвото за деловната 2018 година од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на консолидиран годишен извештај за работата на групата Жито Полог Ад Тетово за 2018 година од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за групата Жито Полог Ад Тетово за 2018 година од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлука за усвојување на извештајот за извршена ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за деловната 2018 година. од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на       извештајот заизвршена ревизија на Консолидирана годишната сметка ,консолидираните финансиски извештаи и Консолидираниот годишниот извештај на групата Жито полог АД Тетово за деловната 2018годинаод вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката запокривање на загубата по годишната сметка на Жито Полог АД Тетово за деловната 2018 година од вкупно 33181акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181       обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181       обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за усвојување на извештајот за работењето на одборот на директори и одобрување на работата поединечно на секој од членовите на Одборот на Директори на Друштвото за период од 01.01.2018 до 31.12.2018 година од вкупно 33181 акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше. Се гласаше за одобрување на работата на секој член поединечно согласно Законот за трговски друштва.
 1. За одлуката за определување на овластен ревизор за вршење на ревизија на Годишната сметка на Друштвото за 2019 година од вкупно 33181акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.
 1. За одлуката за продажба на сопствени акции од вкупно 33181акции со право на глас претставени на собранието“ЗА” гласаа акционери со вкупно 33181 обични акции со право на глас односно 100% од акциите со право на глас претставени на Собранието, а гласови “ПРОТИВ ” и “ВОЗДРЖАН ” немаше.