И З В Е С Т У В А Њ Е

 

ЖИТО ПОЛОГ АД – Тетово ги известува своите акционери дека согласно одлуката за употреба и распоредување на нераспределената добивка на Жито Полог АД Тетово за 2010 година бр.02-1106/3 од 06.05.2011 година ќе врши исплата на дивиденда за 2010 година.

Право на исплата на дивиденда имаат сите акционери на Жито Полог АД – Тетово кои се евидентирани во книгата на акции на ден 06.06.2011 година.

Се повикуваат сите акционери (физички и правни лица) со право на дивиденда за 2010 година, да достават фотокопии од своите трансакциски сметки и жиро сметки и документ за идентификација на адреса на Друштвото и тоа:

ЖИТО ПОЛОГ АД – ТЕТОВО

Ул. Маршал Тито бр.134

1200 Тетово

Со назнака за “финансиски сектор”

ЖИТО ПОЛОГ АД

       ТЕТОВО