Врз основа на член 384 став 1 ичлен 387 од Законот за трговски друштва и член 65 и 68 од Статутот - Пречистен текст на Жито Полог АДТетово, Одборот на директори на Друштвото до Акционерите објавува

 

ЈАВЕН ПОВИК

 

ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

НА ЖИТО ПОЛОГ АД - ТЕТОВО

 

Собранието на Акционери наЖито ПологАДТетово ќе се одржи на ден 26.06.2018 година ( вторник ) со почеток во 12,00 часот во седиштето на Друштвото ул.Маршал Титобр.134 - Тетово.

За работа на седницата на Собранието се предлага следниот,

 

ДНЕВЕН РЕД

 

  1. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отворање на Собранието.

2. Kонстатирање на кворум за работа на Собранието.

3. Избор на Претседавач на Собранието.

4. Изборна бројач на гласови.

5. Избор  на записничар и двајца заверувачи на записник.

 

  1. РАБОТЕНДЕЛ

1. Разгледување и усвојување на годишен извештај за работењето на Друштвото за деловната 2017 година;

- Предлог одлука за усвојување

 

2. Разгледување и усвојување Годишна сметка и финансиски извештај на Друштвото за деловната 2017 година

- Предлог одлука за усвојување

3. Консолидиран годишен извештај за работата на групата Жито Полог Ад Тетово за 2017 година

- Предлог одлука за усвојување

 4. Консолидирана годишна сметка и консолидирани финансиски извештаи за групата Жито Полог Ад Тетово за 2017 година

- Предлог одлука за усвојување

 

5. Извештај за извршена ревизија на Годишната сметка, финансискиот извештај и Годишниот извештај на Друштвото за деловната 2017 година;

- Предлог одлука за усвојување

 

6. Извештај за извршена ревизија на Консолидирана годишната сметка, консолидираните финансиски извештаи и Консолидираниот годишниот извештај на групата Жито полог АД Тетово за деловната 2017година;

- Предлог одлука за усвојување

 

7. Донесување на Одлука за употреба и распределба на добивката по Годишната сметка на Друштвото за 2017 година.

- Предлог одлука за усвојување

 

8. Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата  на Службата за внатрешна ревизија за период 01.01.2017 до 31.12.2017  година

- Предлог одлука за усвојување

 

9. Извештај за работата на Одборот на директори во период од 01.01 до 31.12.2017 година и одлучување за одобрување на работата и водењето на работењето со друштвото на членовите на одборот на директори;

- Предлог одлука за усвојување

 

10. Донесување на Одлука за именување на Ревизорска куќа за вршење на ревизија на Годишната сметка наЖитоПологАД за 2018 година.

- Предлог одлука за усвојување

 

11. Донесување на Одлука за продажба на соствени акции.

- Предлог одлука за усвојување

Се повикуваат сите акционери наЖито ПологАДТетово, односно нивните полномошници или застапници да присуствуваат и учествуваат  во работата на Собранието на акционери.

Право на глас на Собранието имаат акционери кои поседуваат акции со право на глас запишани во Акционерската книга наЖитоПологАДТетово што се води во ЦДХВ, односнонивните полномошници или застапници.

Секој акционер кој има намера да учествува на свикано Собрание должен е да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учествона Собранието) најдоцна пред почетокот  на закажаната седница на Собранието.

Акционерите можат  да овластат полномошник на седница на Собрание на Друштвото со давање наполномошно во писмена форма без обврска да го заверат полномошното кај нотар. Акционерот треба веднаш да го извести Друштвото  за секое полномошно дадено во писмена форма. Известувањето треба да биде во писмена форма на адреса на седиштето на Друштвото, ул.Маршал Тито бр.134 Тетово. Во прилог на известувањето се испраќа и копија од даденото полномошно, а оригиналот од полномошното полномошникот е должен да го носи на седницата на Собранието. Акционер кој нема да го извести Друштвото за даденото полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Обрасците за давање на полномошно во писмена форма секој акционер може да ги преземе од официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

Согласно Законот за трговски друштва акционерите кои поединечно или заеднички поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред  и предлог одлуки по точките од дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки и прашања во рок од 8 (осум) дена од денот на објавувањето на јавниот повик во дневен весник, а подетални информации за начинот на предлагање точки на дневен ред, поставување прашања и предлагање одлуки од страна на акционерите може да се најдат на официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред согласно Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

Материјалите од дневниот ред што се подготвени за Собранието им се достапнина акционерите, односно нивните застапници или полномошници секој работен ден од денот на објавувањето на јавниот повик во просториите на Друштвото на ул. Маршал Тито бр.134 во Тетово и на официјалната интернет страница на Друштвото www.zitopolog.com.mk

 

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ

 

 

Извештаи