•         Проектот на имплементација на стандардот за безбедност на храна ISO 22000 и стандардот за животна средина ISO 14000 во „Жито Полог“ АД, во траење од 10 месеци, успешно заврши во планираниот рок, односно на 28.05.2011.
  •         Сертификациската проверка од страна на SGS, Швајцарија, позитивно го оцени имплементираниот Интегриран менаџмент систем, што значи

„Жито Полог“ АД


е сертифициран според барањата на

ISO 22000 : 2005

ISO 14001 : 2004